Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 386
  • Tất cả: 87198
Lịch trực trường
In trang

Lịch trực trường

thực hiện từ ngày 18/1/2021

Lịch trực trường

                                                             thực hiện từ ngày 18/1/2021

Toå chöùc

 

Thöù

2

3

4

5

6

7

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

BGH

Nương

Đ.Hường

Nương

Đ.Hường

Nương

Đ.Hường

Nương

Đ.Hường

Nương

Đ.Hường

Nương

 

 

TPT

Thuận

Thuận

 

 

Thuận

 

Thuận

 

Thuận

Thuận

 

Thuận

Thuận

 

 

Giaùm thò

ñaàu buoåi

My

H Minh

Thảo

H Minh

Thảo

H Minh

Đà

H Minh

Lương

H Minh

Trường

 

Giaùm thò

Hoàng

Hương Lan       

 

  Lương

N. Hòa

 Trường

H Lan

L Cúc

H. Thủy

Lương

Trang

Hoàng

 

 

Điện, nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thö vieän

Y Tế

Hòa

Hòa

Hòa

 

 

Hòa

 

Hòa

Hòa

 

 

 

Keá toaùn

Xuân

Xuân

Xuân

Xuân

Xuân

Xuân

Xuân

Xuân

Xuân

Xuân

 

 

 

Vaên  thö

 

 

 

 

Thiết bị

Vơn

Vơn

Vơn

Vơn

Vơn

Vơn

Vơn

Vơn

Vơn

Vơn

Vơn